آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
پنج شنبهصبحدکتر باقری ۹-۱۱
پنج شنبهصبحدکتر مهران پیرسحرخیز۹-۱۱