آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
یکشنبهصبح--
یکشنبهعصردکتر حسام جواهری۱۶