آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
یکشنبهظهردکتر روزبه تقوی۱۲-۱۳