آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
یکشنبهصبح --
یکشنبهعصردکتر حسام جواهری۱۶