آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
دوشنبهصبح --
شنبهعصردکتر فریبا قاسمی با تعیین وقت قبلی