آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
دوشنبهصبح--
شنبهعصردکتر فریبا قاسمی با تعیین وقت قبلی