آوای اول

آیا ویزیت روزانه توسط پزشک معالج انجام می پذیرفت؟

آیا از حضور به موقع پزشکان در مواقع نیاز راضی هستید؟

آیا از نحوه برخورد و رفتار کارکنان پذیرش راضی هستید؟

آیا از راهنمایی های لازم از سوی واحد اطلاعات در بدو ورود به بیمارستان راضی هستید؟

آیا از طول مدت انتظار از زمان تشکیل پرونده تا انتقال به بخش راضی هستید؟

آیا از وجود تابلو های راهنما در قسمت های مختلف بیمارستان رضایت دارید؟

آیا از وضعیت نظافت و تمیزی بخش راضی هستید؟

آیا از کیفیت امکانات رفاهی بیمارستان مریم رضایت دارید؟

آیا از نحوه برخورد و رفتار پزشکان و پرستاران راضی هستید؟

آیا از پاسخگویی پزشکان و پرستاران به سوالات خود رضایت دارید؟

لطفا در صورت داشتن هرگونه انتقاد و یا پیشنهاد آن را از طریق فرم زیر به اطلاع ما برسانید