بلوک زایمان

لابی
آسانسور
طبقه 2 (بلوک A)
بلوک زایمان
داخل بلوک زایمان
اتاق بلوک زایمان

مسیر دسترسی

  • لابی
  • آسانسور
  • طبقه 2 (بلوک A)
  • بلوک زایمان
  • داخل بلوک زایمان
  • اتاق بلوک زایمان