بلوک زایمان

لابی
آسانسور
طبقه 2 (بلوک A)
بلوک زایمان
داخل بلوک زایمان
اتاق بلوک زایمان