• جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

    از خدمات ارئه شده توسط دکتر فاطمه سلیمانی در بیمارستان و زایشگاه مریم:

  • واژینال RF