دکتر پرویز آزاد

  • تخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه
  • دارای بورد تخصصی