• دکتر راضیه نبیمتخصص ارتوپدی
  • دارای بورد تخصصی و اولین پزشک متخصص زن هستند که رتبۀ برد ارتوپدی کشوری را کسب کردند.