• متخصص کودکان و نوزادان
  • اخذ مدرک دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۷۶
  • کسب تخصص نوزادان از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۲