آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبه عصردکتر مرضیه شیرزاد۱۷/۳۰-۲۰/۳۰
یکشنبه عصردکتر مرضیه شیرزاد۱۷/۳۰-۲۰/۳۰
دوشنبه عصردکتر مرضیه شیرزاد۱۷/۳۰-۲۰/۳۰
سه‌شنبه عصردکتر مرضیه شیرزاد۱۷/۳۰-۲۰/۳۰
چهارشنبه عصردکتر مرضیه شیرزاد۱۷/۳۰-۲۰/۳۰
پنج‌شنبه عصردکتر مرضیه شیرزاد۱۷/۳۰-۲۰/۳۰